본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

600 năm lịch sử Seocheon

HOME Giới thiệu Seocheon Lịch sử của Seocheon 600 năm lịch sử Seocheon

600 Years of Seocheon

Đơn vị hành chính đầu tiên hình thành tại quận Seocheon là từ thời khai sinh nhà nước Arim – nhà nước xã hội bộ lạc của Mahan thời Tam Hàn. Quận Seocheon nằm ở phía nam tỉnh Chungcheongnam, phía đông là quận Buyeo, phía tây là biển Hoàng Hải, phía nam tiếp giáp với Gunsan-si tỉnh Jeollabuk lấy sông Geum làm địa giới, phía bắc tiếp giáp với Boryeong-si.

Quận Seocheon nổi tiếng với vải semosi từ trước đây và hiện nay vẫn giữ được tên gọi Gojang của mosi, là địa phương chủ yếu làm nông ngư nghiệp truyền thống. Đơn vị hành chính đầu tiên hình thành tại quận Seocheon là từ thời khai sinh nhà nước Arim – nhà nước xã hội bộ lạc của Mahan thời Tam Hàn. Do không tìm được tài liệu về thời Tam Hàn nên không thể biết rõ được về thể chế hành chính của nhà nước Arim nhưng theo Wiijihanjeon thì có nghiên cứu cho thấy tại Mahan có tất cả 54 quốc gia bộ lạc lớn nhỏ và trong số đó ở tỉnh Chungcheongnam có 13 quốc gia.

Tình hình cai trị, chế độ hành chính và đơn vị hành chính của nhà nước Arim không còn thể hiện trong chế độ hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta có thể phỏng đoán ở đô thị nhỏ Dasuri đã từng có chế độ quân chủ và vị trí của quốc gia Arim nằm ở vùng phụ cận Namsan thuộc xã Sechoen quận Seocheon. Tại vùng phụ cận Namsan đã hình thành một thị tộc và hình thành nhà nước xã hội có đơn vị bộ lạc từ chính trung tâm thị tộc đấy, do đó, có thể thấy đây là cơ quan quản lý, đơ nvị hành chính đầu tiên tại quận Seochoen.